Atklātības ziņojumi

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību AUDITORFIRMAS "BALTSCANDIA A"
LZRA zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 60

 

Atklātības ziņojums
pār gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31.augustā

 

Ievads

 

Šis ziņojums tiek publicēts saskaņā ar Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likuma  33.1 panta prasībām.

 

I.  Komersanta veids, īpašnieki un piederība revidentu komercsabiedrību tīklam

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību AUDITORFIRMA "BALTSCANDIA A" (tālāk tekstā "Sabiedrība") ir licencēta zvērinātu revidentu komercsabiedrība kopš 2002.gada 4.decembra, kas atbilstoši likumam "Par zvērinātiem revidentiem" ir saņēmusi zvērinātu revidentu komercsabiedrības licenci Nr.60.

 

Sabiedrības dalībnieks ir zvērināta revidente Ļubova Ovsjaņņikova (100% kapitāla). Sabiedrības reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 2800 EUR. Sabiedrība ir neatkarīga un nav iekļauta nevienā revidentu komercsabiedrību tīklā.

 

II. Sabiedrības organizatoriskās un vadības struktūras apraksts

 

Sabiedrība dibināta 2002.gada 16.oktobrī un reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 2002.gada 06.novembrī ar vienoto reģistrācijas numuru. 40003608730. Sabiedrības juridiskā adrese ir Dzeņu iela 7/1-95, Rīgā, LV-1021, kur atrodas arī birojs. Sabiedrību vada valde - valdes locekle, zvērināta revidente Ļubova Ovsjaņņikova (sertifikāts Nr. 88). Padome Sabiedrībai nav izveidota. Valde veic komerclikumā noteiktās valdes un padomes funkcijas. Sabiedrībai nav pārstāvniecību un filiāļu.

 

III.   Iekšējās kvalitātes kontroles sistēmas galvenās iezīmes un vadības ziņojums par šīs sistēmas darbības efektivitāti

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību AUDITORFIRMAS "BALTSCANDIA A" profesionālās darbības iekšējās kvalitātes kontroles sistēma ir regulāri aktualizēta firmas izstrādātajā Revīzijas rokasgrāmatā, un tās stūrakmeņi ir skaidrs pienākumu un atbildības sadalījums, pastāvīga un kontrolēta profesionālo iemaņu pilnveidošana, profesionālās ētikas normu un profesionālo standartu izpratne un ievērošana. Iekšējās kvalitātes kontroles sistēma tiek veidota un uzturēta saskaņā ar Latvijā obligātai lietošanai apstiprinātajiem Starptautiskiem revīzijas standartiem (SRS), tajā skaitā 220.SRS "Finanšu pārskatu revīzijas kvalitātes kontrole" prasībām, kā arī saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu.

 

Rokasgrāmatas prasības ietver:

 

  • vadības atbildību par revīzijas kvalitāti Sabiedrībā;
  • neatkarības un ētikas prasību izpildes procedūras;
  • klientu akceptēšanas un sadarbības turpināšanas procedūras;
  • personāla vadību;
  • revīzijas uzdevumu plānošanu un izpildi, būtisku problēmu identificēšanu, secinājumu izdalīšanu un apkopošanu;
  • revīzijas uzdevumu izpildes pārraudzību, kvalitātes ievērošanas kontroli;
  • revīzijas dokumentācijas noformēšanu, pārbaudi, apstiprināšanu un glabāšanu.

 

Savā darbībā Sabiedrība realizē revīzijas standartos un ētikas kodeksā noteiktos revīzijas kvalitātes, tai skaitā objektivitātes, neatkarības un ētikas principus. Vadība demonstrē ar savu uzvedību, cik svarīga ir nepieciešamība nodrošināt visaugstāko revīzijas kvalitāti ik dienu, pieprasa no sevis un revidentu palīgiem revīzijas standartu un ētikas noteikumu ievērošanu, pārrauga revīzijas veikšanu.

 

Sabiedrības sekmīga darbība un reputācija ir atkarīga no darbinieku profesionālisma un godīguma. Personālam jāievēro Profesionālo Grāmatvežu ētikas kodeksa prasības, t.sk. neatkarības, godprātības, objektivitātes, konfidencialitātes un profesionālas rīcības principi.

 

Sabiedrība ir ieviesusi procedūras, lai identificētu akceptējamos klientus un noteiktu sadarbības turpināšanas iespējas ar esošajiem klientiem, no kuriem galvenie ir:

 

  • Uzņēmuma un tā vadības reputācija;
  • Vadības darbības efektivitāte;
  • Uzņēmuma grāmatvedības darbinieku kvalifikācija un pieredze.

 

Sabiedrība uzskata, ka viens no galvenajiem faktoriem, kas nodrošina kvalitatīvu revīziju veikšanu, ir darbinieku teorētiskā sagatavotība un pieredze. Sniedzot revīzijas pakalpojumus, mūsu revidenti pievērš īpašu uzmanību iespējam manipulēt ar darbības rezultātu rādītājiem, izmantot agresīvas grāmatvedības uzskaites politiku, visam aplēsēm un vērtējumiem, kurus nepamatoti var piemērot revidēta uzņēmuma vadība, kā arī netipiskiem darījumiem, kuriem ir paaugstināta riska pazīmes. Darījumi ar saistītām personām vienmēr ir mūsu uzmanības lokā. Revidējama uzņēmuma darbības turpināšanas princips ir viens no galvenajiem objektiem, kuram mēs pievēršam uzmanību vērtējot finansiālo stāvokli un revidējama uzņēmuma iespējamās grūtības. Klientu identifikācija ir nepārtraukta procedūra no revīzijas sākuma līdz beigām, tāpēc ar potenciāliem un esošajiem klientiem saistītie riski ir pārvaldāmi. Sabiedrība pievērš īpašu uzmanību likuma "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums " prasību izpildei.

 

IV.   Informācija par to, kad pēdējo reizi veikta Likuma "Par zvērinātiem revidentiem" 35.1 pantā noteiktā revīzijas pakalpojumu kontrole

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību AUDITORFIRMA "BALTSCANDIA A" ir pakļauta Zvērinātu revidentu asociācijas īstenotajām kvalitātes kontroles pārbaudēm. Pēdēja pārbaude sekmīgi izieta 2018.gada novembrī.

 

V.  Finanšu institūciju un komercsabiedrību saraksts, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū un kurām pārskata gadā tika sniegti revīzijas pakalpojumi

 

Pārskata gadā, kas noslēdzās 2020.gada 31. augustā netika sniegti revīzijas pakalpojumi komercsabiedrībām, kuru pārvedamie vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū.

 

VI.   Sabiedrības neatkarības politikas apraksts un apstiprinājums, ka attiecībā uz atbilstību neatkarības prasībām ir veikta iekšējā pārbaude

 

Sabiedrības vadība izvērtē Sabiedrības un tās darbinieku neatkarību no katra klienta pirms viņa akceptēšanas un pirms lēmuma pieņemšanas par sadarbības turpināšanu un revīzijas uzdevuma pieņemšanas. Nepieļaut interešu konflikta esamību vai rašanos - ir viens no vadības un darbinieku pienākumiem. Tiek pārbaudīts, vai Sabiedrības darbiniekiem nav finansiālu ieguldījumu klientu sabiedrībās, vai nepastāv kāda ieinteresētība revidējamās sabiedrības finansiālajos rādītājos, vai nav pārkāptas citas ētikas kodeksā noteiktās normas.

 

Visi darbinieki (atbildīgais zvērinātais revidents un viņa palīgi) sniedz rakstiskus apliecinājumus revīzijas sākumā un revīzijas beigās Sabiedrības ar ierobežotu atbildību AUDITORFIRMAS "BALTSCANDIA A" vadībai, ka viņi ir neatkarīgi no revidējamā uzņēmuma un tā vadības. Apliecinājumi ir darba dokumentācijas neatņemama sastāvdaļa.

 

Neatkarības pārbaudes procedūra ir revīzijas un citu sniegto pakalpojumu neatdalāma sastāvdaļa un tā tika veikta attiecībā uz visiem klientiem.

 

VII.   Informācija par zvērinātu revidentu tālākizglītības politiku

 

Revidentu un viņu palīgu profesionālajam līmenim jebkurā gadā jābūt tādam, lai tiktu ievērotas un revīzijas gaitā piemērotas arī grāmatvedības un revīzijas standartu, likumu un Ministru Kabineta noteikumu aktuālas prasības. Lai atbilstu šīm prasībām, viņiem tiek nodrošināta pastāvīga apmācība, tālākizglītība un attīstība. Mācības notiek darbā uz vietas (zvērināta revidente veic savu darbinieku, asistentu un apakšuzņēmēju apmācību), kā arī apmeklējot seminārus un kursus, kursus organizē LZRA Izglītības centrs un citas mācību iestādes. Zvērināts revidents ir izpildījis Latvijas Zvērinātu Revidentu asociācijas noteiktos obligātas tālākizglītības nosacījumus. Zvērināts revidents nepārtraukti veic sava profesionāla līmeņa paaugstināšanu kā pašmācības ietvaros, tā arī LZRA noteiktajā kārtībā. Visi revidenta palīgi arī veic savas kvalifikācijas paaugstināšanu profesionālas darbības ietvaros. Ikgadēji zvērināts revidents veic pieaicināto palīgu profesionāla līmeņa pārbaudi, organizējot pasākumus, kuros apspriež aktuālas izmaiņas revīzijas un grāmatvedības standartos un grāmatvedību regulējošos normatīvajos dokumentos.

 

VIII.   Informācija par būtiskiem Sabiedrības finanšu rādītājiem.

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību AUDITORFIRMAS "BALTSCANDIA A" finansiālo stāvokli un darbības rezultātus raksturo sekojoši rādītāji (EUR):

 

 

01.09.2019.-31.08.2020.

01.09.2018.-31.08.2019.

Neto apgrozījuma kopsumma, EUR

259663

301966

 

IX.  Atbildīgo zvērinātu revidentu atalgojuma politika

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību AUDITORFIRMAS "BALTSCANDIA A" atalgojuma sistēma ir tieši saistīta ar darbinieka profesionālo sniegumu - zināšanām, pieredzi, attieksmi un atbildību. Atalgojuma politika ir vērsta uz darbinieku profesionālās izaugsmes veicināšanu un zemas darbinieku mainības nodrošināšanu, tā veidojot stabilu profesionālo kolektīvu.

 

Zvērināta revidenta ienākumi sastāv no diviem avotiem – darba alga un dividendes. Atalgojums mainās attiecīgi statistikas pārvaldes sniegtiem datiem par vidējo bruto algu nozarē (iepriekšējā gadā). Dividendes ir zvērināta revidenta ienākumu sastāvdaļa un veidojas no tīras peļņas, kuru nopelnīja sabiedrība attiecīgajā gadā.

 

Rīga, 2020.gada 30.decembrī